Els òrgans de govern

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l'administració municipal són els següents:

Òrgans unipersonal:

  • 1. L'Alcalde
  • 2. Els tinents d'alcalde
  • 3. Els regidors amb delegacions

Òrgans col·legiats:


EL PLE MUNICIPAL

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per tots els regidors. En aquests moments el Ple de l'Ajuntament de Talamanca està format per tres regidors i dues regidores que van ser escollits i escollides a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019. 
 

Nom i cognoms Grup Municipal
Josep Tarín i Canales        Junts X Talamanca
Marc Crespo i Obiols Junts X Talamanca
Mercè Soteras Castells Junts X Talamanca     
Rosa Verneda Rabell Junts X Talamanca
Pierre Astor Sellarès Fem Talamanca
 

Tipus de sessió:
El Ple pot reunir-se en:
- Sessions ordinàries
- Sessions extraordinàries
- Sessions extraordinàries de caràcter urgent

Periodicitat i calendari previst:
Se celebra Ple en sessió ordinària, primera convocatòria, el segon dijous de cada dos mesos, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Talamanca.
En cas que pels motius que siguin (festiu, assumptes sobrevinguts, etc.) no es pugui celebrar en la data prevista, l'anul·lació de la sessió i la nova convocatòria s'anunciarien convenientment.

Caràcter públic de les sessions i difusió de les mateixes:
Les sessions del Ple de l'Ajuntament de Talamanca són públiques, per tant hi pot assistir qualsevol ciutadà, excepte quan el propi Ple acordi per majoria absoluta el caràcter secret del mateix per assumpes que puguin afectar els drets fonamentals de l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge de les persones.

Les actes de les sessions es publicaran al web municipal (http://www.talamanca.cat) prenent en consideració en tot moment les directrius fixades per l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Competències del Ple:
El Ple, de conformitat amb el que disposa l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i el 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i altres normes jurídiques, té, com a pròpies, les següents competències:
 

1.- Competències pròpies de caràcter indelegable:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern. 
b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut. 
c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics. 
d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances. 
e) Crear i regular òrgans complementaris. 
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes. 
g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització. 
h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques. 
i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d’administracions públiques. 
j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local. 
k) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
l) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada. 
m) La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.
 

2.- Competències de caràcter delegable:
a) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la competència respectiva. 
b) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 
c) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. 
d) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
e) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: —quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; —quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns. 
f) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per tres regidors sota la presidència de l'Alcalde.
La composició actual és la següent: 

Nom i cognoms
Josep Tarín i Canales
Marc Crespo i Obiols 
Mercè Soteras Castells

 

 

 


Tipus de sessió:
La Junta de Govern Local pot reunir-se en:
- Sessions ordinàries
- Sessions extraordinàries
- Sessions extraordinàries de caràcter urgent

Periodicitat i calendari previst:
Se celebra Junta de Govern Local en sessió ordinària el primer dijous de cada mes, a les 19:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Talamanca.
Pels motius que siguin, l'Alcalde pot variar la convocatòria de les sessions.

Caràcter no públic de les sessions i difusió de les mateixes:
Les sessions de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Talamanca no són públiques, per tant només hi poden assistir les persones convocades.

Les actes de les sessions es publicaran al web municipal (http://www.talamanca.cat) prenent en consideració en tot moment les directrius fixades per l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Competències:
La Junta de Govern Local, en conformitat amb el que disposa l'article 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), té les següents competències:

- Assitència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
- Les atribucions que l'Alcalde o el Ple Municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Darrera actualització: 05.08.2019 | 11:52
Darrera actualització: 05.08.2019 | 11:52