Comunicació d'obres excloses de llicència

Són actes subjectes a comunicació prèvia:

1) Obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial d’edificis, construccions i instal·lacions existents que no requereixen l’aprovació d’un projecte tècnic.

Són aquelles obres que:

 • No suposi canvis en obertures, elements estructurals ni en la distribució interior dels edificis
 • No suposin canvis en la distribució, en les condicions d’accessibilitat, habitabilitat i d’incendi.
 • No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides
 • No suposi el muntatge de bastides, grues, elevadors...
 • No suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d’arbres ni moviment de terres.

2) El canvi d’ús dels edificis i instal·lacions, excepte a ús residencial

3) La construcció o instal·lació de murs i tanques

 

La documentació tècnica a aportar escaient dependrà del tipus d’intervenció. En els models de sol·licitud s’especifica la documentació necessària per a comunicacions d’obres i per a comunicacions prèvies de primera ocupació.

En cas de requeriment de documentació, l’interessat/da rebrà una notificació de deficiències que caldrà esmenar dins el termini indicat.

COST

Segons l’ordenança fiscal núm. 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), s’aplica:

 • 2,5% quota general

* Quota mínima de 100€

* Es dipositarà una fiança de 90€/ml de façana, si ho consideren necessari els serveis tècnics de l’ajuntament. La devolució de la fiança queda subjecta a la comprovació i/o valoració de possibles desperfectes a la via pública.

Segons l’ordenança fiscal núm. 8, taxa per llicències urbanístiques, s’aplica, quan la quota de l’ICIO és superior a 100€:

 • 0,2% quan es tracti d’obres menors. Quota mínima de 10 euros.
 • 5€ per m2 de cartell. Quota mínima de 50 euros.

* En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50% per cent de les que s'assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament..

 (Els percentatges s’apliquen sobre el pressupost d’execució material de l’obra PEM)

El número de compte on s'ha de fer l'ingrés és el ES1701826035470201557383

IMPORTANT: el formulari Comunicació prèvia d'obres incorpora un quadre que calcula automàtica la quota d'autoliquidació.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’habitatge (propietari o arrendatari).

Cal aportar:

 • - FORMULARI COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES (obligatori)

 • - Comprovant pagament (obligatori)
 • - Descripció de les obres (obligatori)
 • - Fotografies (obligatori)
 • - Pressupost (obligatori)
 • - Full d’acceptació de residus d’un gestor autoritzat o declaració responsable de tractament de runes (obligatori)
 • - Projecte redactat per un tècnic competent i visat, en cas que sigui necessari per la naturalesa de les obres. (S’exclouen d’aquest supòsit les obres que no modifiquin la distribució, les alçades interiors i no incloguin canvis en les condicions
 • - Sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública
 • - Plànols o croquis

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals, preferentment sol·licitant cita prèvia al telèfon 93 827 00 36, correu electrònic talamanca@talamanca.cat o per watsapp al 636 89 55 30. L'horari de les oficines municipals és de dilluns a divendres de 9:30 a 14 i les tardes de dijous, de 16 a 19.

Oficines Municipals

Plaça Església, 1 - 08278 Talamanca - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:93 827 00 36
Fax: 93 827 00 42
Adreça electrònica: talamanca@diba.cat
Lloc web: www.talamanca.cat
Horari:  
Dll a dv: 9:30-14:00 i Dj tarda: 16:00-19:00
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 26.02.2021 | 13:42