Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 12 de gener de 2023 de 20:00 a 21:00

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 10 de novembre de 2022 i de 15 de desembre de 2022. 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2022/109 fins al 2023/138.

3.- Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb el Consell Comarcal del Bages.

4.- Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb el Consell Comarcal del Bages.

5.- Proposta d’adhesió al Pla Local d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI) a la comarca del Bages, 2022-2026.

6.- Proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 25 ajuntaments de la comarca del Bages per a l’organització i el finançament del contracte programa per a la coordinació, cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Bages, en matèria de joventut 2022-2025.

7.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a la coordinació, prestació i finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2022-2025 i els seus annexos.

8-. Proposta d’aprovació de la Declaració d'especial interès o utilitat municipal les obres de consolidació dels coberts i adequació de l’era del Castell de Talamanca i concessió de les bonificacions de l’ICIO i de les taxes que siguin d’aplicació segons les ordenances fiscals vigents.

9.- Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici de 2023, bases d’execució i plantilla de personal 2023.

10.- Proposta d’aprovació de reconeixement de la dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec d’Alcaldessa a la senyora Rosa M. Verneda Rabell.

11.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2022/119 de 23 de novembre de 2022, d’aprovació del Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa Ingeniería Constructora Manresana, S.L. (ICMAN),  del contracte de les obres per la millora del clavegueram al tram final del carrer Mura del municipi de Talamanca.

12- Increment de les retribucions del personal municipal funcionari per a l’exercici 2022.

13.- Aprovació de la xifra oficial del padró d'habitants en data 1 de gener de 2022.

14.- Assumptes sobrevinguts.

15.- Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 12.01.2023 | 09:57