Convocatòria laboral

RELACIÓ DE PERSONES APROVADES

Procediment: Convocatòria i Procés de Selecció per Concurs (Execució dels Processos
d'Estabilització d'Ocupació Temporal -D.A. 6a i 8a de la Llei 20/2021)
Assumpte: Plaça de tècnic/a de grau mitjà, règim laboral

Havent conclòs la baremació d'experiència i mèrits en relació amb el procés d'estabilització
d'ocupació temporal per cobrir una plaça de Tècnic/a de grau mitjà, en règim laboral, vacant
a l'Ajuntament.

PODEU CONSULTAR L'ANUNCI DE LA RELACIÓ DE PERSONES APROVADES A LA COLUMNA DE LA DRETA

RESULTAT DE LA BAREMACIÓ

Finalitzat el termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits i experiència previstos en la convocatòria, per proveir en règim laboral la següent plaça:
Codi 001 Tècnic/a de grau mitjà
Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: A2
Categoria: Tècnic/a de grau mitjà
Nombre de places: 1
Sistema: Concurs de mèrits. Torn lliure

PODEU CONSULTAR LA RELACIÓ D'ASPIRANTS SEGONS LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LA BAREMACIÓ A L'ANUNCI PENJAT A LA COLUMNA DRETA

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A GRAU MITJÀ

Podeu consultar la llista definitiva d'admesos i exclosos en el document adjunt a la columna dreta.

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ

Podeu consultar la llista d'admesos i exclosos en els documents adjunts situats a la columna dreta.

Convocatòria i bases reguladores del procés d'estabilització,mitjançant sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura de les places vacants de personal laboral de l'Ajuntament de Talamanca

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS DEL 30 DE DESEMBRE DE 2022 AL 27 DE GENER DE 2023

Aquestes bases regularan el procés selectiu convocat per l'Ajuntament de Talamanca per a l'estabilització de les places incloses a l'Oferta Pública Extraordinària d'Ocupació de 2022, aprovada per Decret de data 27 de maig de 2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de maig de 2022.

El contingut d'aquestes bases i la convocatòria s'ha publicat en el BOBP i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament en data 23 de desembre de 2022. Així mateix es publicarà la convocatòria en el DOGC, fent constar la referència de la publicació al BOPB. Tot això sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió.

Trobareu els anuncis, les bases de la convocatòria i els models de sol·licitud i declaració responsable a la documentació adjunta (columna dreta).

Darrera actualització: 20.12.2023 | 10:31
Darrera actualització: 20.12.2023 | 10:31