Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 9 de novembre de 2023

Convocatòria de Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca per al proper dijous 9 de novembre, a les 19 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Talamanca, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 14 de setembre de 2023 i de 26 d’octubre de 2023. 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2023/109 fins al 2023/138.

3.- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 3er trimestre de 2023.

4.- Proposta d’aprovació de la Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres per l’execució del Projecte d’arranjament del tram del camí ral de Barcelona a Berga a la zona de Talamanca, i concessió de les bonificacions de l’ICIO i de les taxes que siguin d’aplicació segons les ordenances fiscals vigents.

5. Elecció de Jutge/ssa de Pau titular i Jutge/ssa de Pau suplent.

6. Proposta d’aprovació inicial del Projecte executiu Instal·lació solar fotovoltaica de 12 kWn al Casal del Poble per autoconsum col·lectiu (expedient 2023_380).

7. Proposta d’aprovació inicial del Projecte executiu Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu 24,2 KWp (20KW) al Casal de la Quintana (expedient 2023_381).

8. Proposta d’aprovació i adhesió per a la seva implementació del II Pla comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Bages, 2023 – 2027.

9.- Assumptes sobrevinguts.

10.- Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 7.11.2023 | 11:01