Ajuts extraordinaris de la Generalitat per a persones que han vist reduïts els seus ingressos

Divendres, 1 de maig de 2020 a les 00:00

Les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada i fins esgotar recursos

La Generalitat acaba de publicar una línia d'ajuts per a persones que han vist reduïts els seus ingressos com a mínim en un 30% per culpa del Covid-19.

Aquest ajut és de 200 euros, en un únic pagament, i els diners s'hauran de destinar a adquirir productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. 

Reproduïm a sota els requisits que la Generalitat estableix per optar-hi:

 1. Ésser major de 18 anys.
 2. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 3. Trobar-se en alguna de les següents situacions:
  1. Ser treballador o treballadora per compte aliè i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits previstos als articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs al punt 6 de l’article 25, o bé haver-li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
  2. Ser treballador o treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
 4. Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a 1 any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu del lloc de treball o de l'alta per compte propi, respectivament.
 5. Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.
 6. La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
 7. En el cas dels treballadors fixos discontinus, s’aplicaran al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

Atès que les sol·licitus s'atenen per odre d'arribada i que la convocatòria estarà oberta mentre hi hagi recursos, tothom que hi estigui interessat hauria de presentar sol·licitud com més aviat millor.

L'enllaç al web de la Generalitat on s'hi explica tot el procediment és el següent:

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics

 

 

Darrera actualització: 01.05.2020 | 11:47