BAN INFORMATIU - NETEJA DE PARCEL·LES A TALAMANCA

Divendres, 19 d’abril de 2024

Cada any es detecten al nostre municipi parcel·les brutes amb excés de vegetació i, en alguns casos, en estat d’abandonament.

Aquesta situació pot constituir un focus d’incendi durant tot l’any, però encara més durant els mesos d’estiu, a banda d’afavorir la proliferació d’animals com serps, rates, etc.

A més a més, aquest mal estat d’algunes parcel·les provoca molèsties als veïns i veïnes de parcel·les properes, per males olors, plagues d’insectes i altres.

D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, articles 214 d), 215 d) i 219), els propietaris de les parcel·les estan obligats a mantenir-les SEMPRE en les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic adients i retirar la mala herba i les escombraries, si és que n’hi ha, i dipositar-les en un abocador autoritzat.

A més, la legislació de prevenció d’incendis forestals (Decret 123/2005, de 14 de juny) estableix que les parcel·les s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte de treballs d’aclarida, especialment en temporada d’alt risc d’incendi forestal.

Per tot això, l’Ajuntament de Talamanca recorda la necessitat de realitzar neteges periòdiques de les parcel·les i informa que el seu incompliment serà objecte de sancions urbanístiques.

Salvador Mañé i Papasey

Alcalde

Talamanca, abril de 2024  

Darrera actualització: 19.04.2024 | 12:01