Projectes en exposició pública

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Projecte constructiu Millora de seguretat viària del camí de Mura a Rocafort

Podeu consultar el projecte en el següent enllaç:

https://seuelectronica.diba.cat/es/csv.asp

Amb el CSV: 7dae30dbe328af7758f4

Projecte executiu Instal·lació solar fotovoltaica de 12kWn al Casal del Poble per autoconsum col·lectiu

Projecte executiu Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu 24,2 kWp Casal de la Quintana

Darrera actualització: 22.01.2024 | 11:08
Darrera actualització: 22.01.2024 | 11:08